เอกสารงานโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ

บันทึก อ่านคิดวิเคราะห์เขียน

บันทึกการใช้สื่อ

บันทึกคะแนนตัวชี้วัด

บันทึกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

บันทึกสอนซ่อมเสริม

บันทึกหลังสอน

แบบสรุปผลการเรียน

แผนวัดผลประเมินผล

แบบบันทึก ปพ.5

ฝ่ายงบประมาณ

บันทึกข้อความ

บันทึกขอซื้อขอจ้าง

บันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ

แบบรายงานการจัดกิจกรรม

แบบรายงานโครงการ

แบบเสนอกิจกรรม

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ใบสำคัญรับเงิน

หลักฐานการจ่ายเงิน

ฝ่ายบุคคล

แบบบันทึกข้อตกลง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายการสอน

แบบรายงานการปฎิบัติงาน1

แบบรายงานการปฎิบัติงาน2

ใบลาราชการ

ตัวอย่างหนังสือคำสั่งไปราชการ

PLC

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Facebook Comments