คณะครูและบุคลากร

1

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ฝ่ายบริหารบุคคล

e-portfolio แฟ้มสะสมงาน

2

นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
ครูผู้ช่วย

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

e-portfolio แฟ้มสะสมงาน

3

นางสาวจารุวรรณ  จันทร์เกิด
ครูผู้ช่วย

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

e-portfolio แฟ้มสะสมงาน

4

นางสาวนราพร  กุลชุมภู

ครูพนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

e-portfolio แฟ้มสะสมงาน

5

นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว
พนักงานธุรการ

6

นายณัฐพล ขันแข็ง

นักการภารโรง

Facebook Comments