คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1
นายชัยสิทธิ์ บุญดี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
นายบุญเลิศ สงแก้ว
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
กรรมการผู้แทนครู
4
นายปัญญา คงประพันธ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5
นายณัฐวุฒิ โภชนา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6
นายอนุรักษ์ ชูประดิษฐ์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7พระปลัดนิยม อธิฐาโน
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8
นายอาวุฒิ พุฒดำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายอภิเดช  จิตรมุ่ง
กรรมการและเลขานุการ
Facebook Comments