เริ่มแล้วติว NT

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้จัดติว NT ให้กับนักเรียนชั้น ป.3 เวลา 7:30 น. ถึง 8:30 น. ในทุกๆวัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น และเพื่อพัฒนาตัวนักเรียนมีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับมาตรฐานการศึกษา

Facebook Comments