ทำเนียบผู้บริหาร

1 นายถนอม  วัชรสวัสดิ์
พ.ศ. 2509– พ.ศ. 2510
2 นายเจิดรัฐ  เกิดจันทร์
พ.ศ. 2510 –  พ.ศ. 2512
3 นายศุภชัย  ชมภูนิช
พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2513
4 นายวิทยา  พงษ์พาณิช
พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2515
5 นายสุวิทย์  วิชัยดิษฐ์
พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519
6 นายสุคนธ์  แจ่มสุริยา
พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2526
7 นายมงคล  สนธิเมือง
พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2544
8

นายเริงชัย  รักษ์เจริญ
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545

9

นายสุติยะ  ชูหนู
พ.ศ. 2545– พ.ศ. 2549

10

นางยุพา  ลิมสกุล
พ.ศ. 2549– พ.ศ. 2553

11

นางสุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์
พ.ศ. 2553– พ.ศ. 2554

12

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายอภิเดช จิตรมุ่ง

นายอภิเดช  จิตรมุ่ง
พ.ศ. 2562– ปัจจุบัน

     

Facebook Comments