วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด Ban Huai Siat School

นักคิด จิตอาสา

 วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งมั่น ยกระดับคุณภาพผู้เรียนคู่คุณธรรมจริยธรรม ”

พันธกิจ

1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร
2.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3.พัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
4.ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนเป็นตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเป็นตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์

1.ยกระดับการจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร
2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.พัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน
4.เร่งรัดและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษา

จุดเน้นสถานศึกษา

“ ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ”

Facebook Comments