ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา วันที่ 28 -29 สิงหาคม 2563

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเเผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพเเละยั่งยืน วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Read more