ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด เรื่อง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศใช้มาตรฐานการศ

Read more

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ประสพภัยพิบัติ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศเชิญชวน เอกสาร

Read more