คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ “เปิดบ้านคุณธรรม”

Read more

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ตรวจรับครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา

Read more

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Read more

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ อบรบตามโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา วันที่ 28 -29 สิงหาคม 2563

Read more

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา

Read more

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

Read more

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการประชุม เชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more